Vedtægter for Brancheforeningen for Orientalske Tæpper

§1

a)

”Brancheforeningen for Orientalske Tæpper” fik sit navn den 25.7.1988, hvor ”Tæppe-, Gardin- og Møbelstof-Importørernes Brancheforening” af 31. maj 1934 ændrede navn.
Dens formål er at varetage branchens og dens enkelte medlemmers interesser i forhold over for offentligheden, og hvor det ellers måtte have interesse, at man arbejder fælles for branchen.

b)

Brancheforeningen er anmeldt som brancheforening til Det Danske Handelskammer. Børsen. København K.

§2

a)

Som medlem kan enhver optages, der er importør eller handlende med en væsentlig del af omsætningen i håndknyttede og vævede orientalske gulvtæpper og som overholder foreningens kodeks. Optagelse af nye medlemmer afgøres ved simpel stemmeflerhed på foreningens årlige generalforsamling, efter bestyrelsens indstilling. Forretningsdrivende indenfor tæppebranchen, der ønsker optagelse i foreningen, skal forinden optagelse finder sted, afgive en skriftlig erklæring om, at denne ikke udelukkende eller i overvejende grad sælger fra auktioner. Overtrædelse af nævnte bestemmelse vil medføre omgående udelukkelse fra foreningen.

b)

Et medlem opnår først stemmeret på generalforsamlingen, når indmeldelse, samt betaling af kontingent og indskud er sket til foreningen senest 3 måneder før denne finder sted.

c)

Et medlem kan udelukkes, når bestyrelsen enstemmigt anser dette for påkrævet i tilfælde, hvor medlemmet trods påtale ikke overholder brancheforeningens kodeks eller på anden måde optræder groft ukollegialt.

d)

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med tre måneders skriftligt varsel til ophør ved regnskabsårets udgang.

e)

Har et medlem ikke betalt sit kontingent inden 3 måneder efter generalforsamlingen, kan medlemmet ekskluderes af foreningen efter skriftlig påtale og efterfølgende anbefalet brev.

§3

a)

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Den årlige generalforsamling finder sted i april eller maj måned og indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til samtlige medlemmer.

b)

Skriftlig afstemning foretages, når flertallet af generalforsamlingen eller bestyrelsen måtte ønske dette. Medlemmerne kan meddele fuldmagt, som anerkendes ved afstemning; disse skal da meddele sekretæren ved generalforsamlingens start.

c)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 (tre) hverdage før generalforsamlingen.

d)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 7 (syv) hverdages varsel eller med 7 (syv) hverdages varsel, når mindst 5 (fem) af foreningens medlemmer forlanger det.

d)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 7 (syv) hverdages varsel eller med 7 (syv) hverdages varsel, når mindst 5 (fem) af foreningens medlemmer forlanger det.

e)

Eventuelle lovændringer kan kun ske når 3/4 del af de afgivne stemmer falder herfor på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 del af brancheforeningens medlemmer er til stede. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, vil forslaget være at behandle på en ny generalforsamling, der indkaldes senest 21 hverdage efter den først afholdte, og hvor forslaget kan vedtages med 3/4 del af de fremmødte. I alle tilfælde foretages skriftlig afstemning.

§4

a)

Bestyrelsen består af en formand, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der foretages direkte valg på generalforsamlingen for en toårig periode. Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges til formand for en 1-årig periode af generalforsamlingen.

b)

På den årlige generalforsamling vælges ligeledes en suppleant for et år. Finder afgang sted i løbet af året indtræder suppleanten.

c)

Enhver henvendelse til og fra brancheforeningen skal forelæg­ges på førstkommende bestyrelsesmøde, og kun på et sådant kan en sag færdigbehandles. Alle beslutninger inden for bestyrelsen skal afgøres ved afstemning hvis 3 (tre) medlemmer forlanger dette, og kun tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettiget. Ved stemmelighed i vitale spørgsmål, spørges generalforsamlingen.

§5

Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

§6

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december, og regnskabet revideres af et uden for bestyrelsen stående medlem, som vælges af medlemmerne på generalforsamlingen.

§7

a)

Opløsning. Brancheforeningen kan kun opløses, når 3/4 del af de afgivne stemmer falder herfor på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 del af brancheforeningens medlemmer er til stede. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, vil forslaget være at behandle på en ny generalforsamling, der indkaldes senest 21 hverdage efter den først afholdte, og hvor forslaget kan vedtages med 3/4 del af de fremmødte. I alle tilfælde foretages skriftlig afstemning.

b)

Ved en eventuel opløsning, fordeles foreningens midler og ejendele blandt medlemmerne i forhold til det antal år det enkelte medlem har været i foreningen, dog således at de medlemmer, der var i foreningen pr. 1. april 2008, tillægges en anciennitet på 10 år ved denne dato. Senere tilkomne medlemmers anciennitet beregnes fra optagelsestidspunktet.

Disse vedtægter afløser alle tidligere vedtægter, som herefter er ugyldige.
Vedtaget af generalforsamlingen i København den 14. juni 2011